29 January 2013

thật khó tin đây là hình render BlackBerry N10...trước đây chính Martin render iPhone 5 rất chính xác


25 January 2013