23 February 2013

[Photography]- chụp hoàng hôn
Ảnh Monte tại Đức Trọng
 Camera : Canon EOS 1D Mark III
Focal Lenghth : 14mm
Aperture : 22
 Speed : 15 sec.
ISO : 100