30 April 2011

Excel : Hàm Index - Tìm giá trị trong bảng theo dòng và cộtGiả sử có nhu cầu xác định Giá sản phẩm

từ Bảng giá sản phẩm bao gồm tên sản phẩm và loại sản phẩm tìm giá sản phẩm tương ứng.

Bảng giá gồm: Tên sản phẩm A,B,C... và mỗi sản phẩm có nhiều loại 1,2,3... - có giá tương ứng. Từ danh mục sản phẩm xác định giá sản phẩm (Cell D13:D17).

Ta dùng hàm Index trong Excel như sau:

=Index(Bang,Dong,Cot): cho kết quả giá trị tại Cell(Dong,Cot) có trong Bảng.

Ví dụ: =Index(A3:G8,3,6): cho kết quả là 160 (sản phẩm A, loại 4 có giá 160).

Tại Cell D13 đặt công thức như sau:

=INDEX($B$4:$G$8,MATCH(B13,$B$4:$B$8),MATCH(C13,$B$4:$G$4))

sau đó Copy công thức này cho các Cell còn lại (D14-D17)