27 December 2014

[Windows] - Fix lỗi Kết nối Wifi bị No Internet Access

Bạn làm thử cách này .
- Start/Run, gõ lệnh cmd
- Chạy lệnh: ipconfig/flushdns
- Cau đó chạy tiếp: ipconfig/release
- Cuối cùng: ipconfig/renew

vậy là xong!