19 March 2013

[tiếng Việt] - Hết cà phê rồi oải lắm ai ơi, ... Nghĩa lý gì đâu muôn sự ở đời…
Bao cà phê hòa tan G7 của Trung Nguyên có in hàng chữ nhỏ xíu này:
Không có cà phê, chính trị mất vị, chỉ còn có mùi.
Vị gì? Mùi gì? May quá, nhà sản xuất lại cẩn thận chua thêm nguyên văn tiếng Pháp:
Sans café, la politique sent car elle perd son essence.
Tác giả được cho là Napoléon Bonaparte.
Google Translate dịch thành:
Nếu không có cà phê, bởi vì cô cảm thấy chính sách mất bản chất của nó.
Câu này không tệ hơn bản dịch của Trung Nguyên bao nhiêu.
.
Động từ sentir trong lời trích dẫn (được cho là) của Napoléon phải được hiểu là bốc mùi thum thủm, ví dụ nhưCette viande, ce poisson commence à sentir là Thịt này, cá này nặng mùi / có mùi ươn rồi. Chứ Chính trị chỉ còn có mùi... là mùi gì?
.
Nghĩa của từ essence không có gì đặc biệt. Nó chỉ cái bản chất, cái tinh túy của sự vật (ở đây là của chính trị).
Politique là tất cả những gì liên quan đến chính trị: việc chính trị (chính sự), giới làm chính trị (chính giới), đường lối chính trị (chính sách)...
.
Người Việt trong nghề chính trị, nếu trót nghiện giọt đắng thì không có cà phê, oải lắm, chẳng còn muốn làm gì.Không có cà phê, tiếng Pháp nói là sans café. Oải lắm, làm chính trị hết nổi, nghĩ đến là sợ như sợ mùi cá ươn, người Pháp nói ngắn gọn là la politique sent. Chẳng còn muốn làm gì tức là đã mất đi (tiếng Pháp là perdre) động lực, cảm hứng (tiếng Pháp là essence), Nói tóm lại là:
Hết cà phê rồi oải lắm ai ơi,
Nghĩa lý gì đâu muôn sự ở đời...
.
Nói dài hơn một chút thì:
Tề gia, trị quốc bình, thiên hạ...
Không có cà phê, nặng hơn đeo đá.
Uống cả phê vào, nhẹ bằng chiếc lá!