19 March 2013

[tiếng Việt] - Suôn sẻ hay suông sẻ?Suôn nghĩa là thẳng liền một đường (Nguyễn Kim Thản 2005:1421).Nói suôn là nói trôi chảy, không vấp váp, khác vớinói suông là nói mà không làm. Người Bắc phân biệt hai từ suôn và suông rất dễ dàng. Người Nam phát âm hai từ như một và khi không biết mình muốn nói gì thì viết tuốt là suông mặc dù từ điển chỉ có suôn sẻ, không có suông sẻ.