19 March 2013

[tiếng Việt] - Sung hay xung?
Viết 
sung, nghĩa là đầy, trong bổ sung, sung túc, sung mãn, sung sức...
Viết xung, nghĩa là xông, trong xung phong, xung đột.