2 November 2010

Thủ đoạn ^^

Thằng này nó chơi ăn gian  đưa tờ giấy 1 mặt là Marry Me ?, mặt còn lại là SURE. Khi tặng ra, con nhỏ kia đương nhiên phải vừa đọc chữ Marry Me và suy nghĩ, thằng phó nhòm canh chụp mặt còn lại làm bằng chứng